William Hill lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Mr Green & Co

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

 

William Hill lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Mr Green & Co

William Hill PLC (“William Hill”), genom ett kontrollerat närstående bolag William Hill Holdings Limited (”William Hill Holdings”), lämnar härmed ett rekommenderat kontanterbjudande (“Erbjudandet”) till aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ) (“MRG” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier till William Hill. MRGs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (“Nasdaq Stockholm”).

Erbjudandet i sammandrag:

 •  William Hill erbjuder 69 kronor kontant för varje aktie i MRG. Erbjudandet värderar samtliga aktier i MRG till cirka 2 819 miljoner kronor.(1)
 • Erbjudandet innebär en premie om:
 • 48,5 procent jämfört med stängningskursen om 46,5 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 30 oktober 2018, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
 • 61,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 42,7 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste dagarna fram till 30 oktober 2018; och
 • 63,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 42,2 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de 90 senaste dagarna fram till 30 oktober 2018.
 • Styrelsen i MRG(2) rekommenderar aktieägarna i MRG att acceptera Erbjudandet.
 • Aktieägare i MRG, som tillsammans representerar 40,04 procent av aktierna och rösterna i MRG, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta samtliga sina aktier i MRG i Erbjudandet, på vissa villkor.
 • Varken William Hill, William Hill Holdings eller något av deras närstående bolag eller annan närstående part äger eller kontrollerar för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i MRG.
 • En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras i början av december 2018. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 10 december 2018 och avslutas omkring den 11 januari 2019. Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 17 januari 2019. Den preliminära tidplanen för Erbjudandet har anpassats med hänsyn tagen till handläggningstiden hos relevanta konkurrensmyndigheter, vilken förväntas avslutas i början av januari 2019.

Philip Bowcock, VD för William Hill PLC, kommenterar Erbjudandet och säger: ”Det föreslagna förvärvet accelererar diversifieringen av William Hill – och medför att vi direkt blir en mer digital och mer internationellt präglad verksamhet. MRG kommer att ge William Hill ett internationellt nätverk på Malta med kunskap att etablera sig på nya marknader samt möjlighet till en starkare tillväxt i ett antal europeiska länder. William Hill kommer att röra sig från en verksamhet med ett varumärke till en verksamhet med en rad varumärken, vilket optimerar framtida tillväxtmöjligheter på nya och befintliga marknader.”

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet på 13 marknader och med varumärken såsom Mr Green och Redbet. MRG innehar spellicenser för distansspel i Danmark, Italien, Lettland, Malta, Storbritannien och Irland och förväntar sig erhålla svenska spellicenser vid årsskiftet. MRG har ledande spel- och casinoprodukter vilka stöds av en snabbväxande sportsbook.

Strategisk grund

Kombinationen av William Hill och MRG kommer att skapa en starkt positionerad sammanslagen verksamhet med ett utvidgat paneuropeiskt avtryck på snabbväxande online-betting- och spelmarknader, med ytterligare stöd från William Hills befintliga online- och ombudsverksamheter i Storbritannien och USA.

MRG har ett antal kärnattribut som kommer att förstärka William Hills verksamhet och strategi:

 • Internationell tillväxt: MRGs befintliga internationella nätverk på Malta kombinerat med operativ kunskap kring att etablera närvaro på nya marknader kommer att påskynda William Hill Onlines internationella avtryck och tillväxtpotential.
 • Förbättring av William Hills intäktsfördelning: MRGs uteslutande onlinebaserade verksamhet kommer att öka koncernens andel av onlinebaserade intäkter och vinster samt intäkter och vinster från utanför Storbritannien och därmed minska William Hills exponering mot marknaden i Storbritannien. Baserat på det första halvåret 2018 kommer transaktionen att medföra en ökning av koncernens totala onlineintäkter från cirka 42 % till cirka 47 % (exklusive William Hill USA), med en ökning av andelen intäkter från utanför Storbritannien från cirka 14 % till cirka 21 %. Baserat på Q3-resultaten för 2018 var MRGs geografiska intäktsfördelning 40 % från Västeuropa, 36 % från Norden, 21 % från Central-, Öst- och Sydeuropa samt 3 % från övriga regioner;
 • Varumärke: MRGs primära varumärken, såsom Mr Green och Redbet, har visat styrka och är ett komplement till William Hill-varumärket, och möjliggör för koncernen att upprätta en strategi med flera varumärken i territorier där det är strategiskt fördelaktigt;
 • Stor tillväxtpotential: MRG har historiskt levererat en stark intäktsökning i alla regioner där MRG bedriver verksamhet (för räkenskapsåren 2015-2017: 23 % CAGR), underbyggt av en stabil organisk tillväxt. Den senaste utvecklingen har varit fortsatt stark, med en intäktsökning för MRG om 51 % under Q3 2018 jämfört med Q3 2017 och intäktsökning under innevarande år 2018 om 44 % jämfört med samma period 2017. Ett tillkommande internationellt nätverk på Malta och MRG’s operationella kunskap kommer att ytterligare stärka William Hills tillväxtpotential; och
 • Ledarskap inom hållbarhet: MRGs ledande position inom hållbarhet och William Hills ambition ”Nobody Harmed” kompletterar varandra mycket väl.

 

Transaktionen medför:

 • Tillväxtförvärv vilket stärker William Hills internationella verksamhet och driver ytterligare onlinepenetration;
 • Tillgång till en internationell plattform från vilken internationell tillväxt kan främjas, tillsammans med djupare operativ kunskap om nya marknader; och
 • Starka varumärken med genomgående stark historisk tillväxt på samtliga geografiska marknader där de är verksamma.

Ulrik Bengtsson, William Hills Chief Digital Officer, kommer att vara ansvarig för att leda integrationen av MRG inom koncernen och har en gedigen erfarenhet inom att arbeta med nordiska onlinebaserade spelverksamheter efter sin tid på Betsson.

Erbjudandet

William Hill erbjuder 69 kronor kontant för varje aktie i MRG. Erbjudandet värderar samtliga aktier i MRG till cirka 2 819 miljoner kronor.(3) Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om:

 • 48,5 procent jämfört med stängningskursen om 46,5 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 30 oktober 2018, den sista handelsdagen innan Erbjudandets offentliggörande;
 • 61,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 42,7 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste dagarna fram till 30 oktober 2018; och
 • 63,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 42,2 kronor för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de 90 senaste dagarna fram till 30 oktober 2018.

Acceptfristen för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 10 december 2018 och avslutas omkring den 11 januari 2019. Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 17 januari 2019. Den preliminära tidplanen för Erbjudandet har anpassats med hänsyn tagen till handläggningstiden hos relevanta konkurrensmyndigheter, vilken förväntas avslutas i början av januari 2019. Om samtliga relevanta konkurrensmyndigheter har granskat Erbjudandet och förvärvet av MRG, eller om William Hill frånfaller villkor (3) nedan och acceptfristen därför kan avbrytas innan den 11 januari 2019, kan William Hill komma att meddela att acceptfristen avbryts i förväg och en ny sista anmälningsdag för acceptfristen. Ett sådant meddelande kommer att offentliggöras minst två veckor innan den nya sista anmälningsdagen för acceptfristen.

Rekommendation från styrelsen i MRG

Styrelsen i MRG(4) har rekommenderat aktieägarna i MRG att acceptera Erbjudandet. Uttalandet från styrelsen i MRG kommer att offentliggöras av MRG i ett separat pressmeddelande idag och kommer även att inkluderas i sin helhet i den erbjudandehandling som kommer att upprättas och offentliggöras av William Hill.

William Hills och William Hill Holdings aktieägande i MRG

Varken William Hill, William Hill Holdings eller något av deras närstående bolag eller annan närstående part äger eller kontrollerar för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i MRG.

Varken William Hill, William Hill Holdings eller något av deras närstående bolag eller annan närstående part har förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i MRG eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande en ägarandel i MRG under den sexmånadersperiod som föregått Erbjudandets offentliggörande, med undantag för erhållandet av de åtaganden som beskrivs under avsnitt ”Åtaganden från aktieägare” nedan.

Åtaganden från aktieägare

Aktieägare i MRG, som tillsammans representerar 40,04 procent av aktierna och rösterna i MRG har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta samtliga av sina aktier i MRG i Erbjudandet, i enlighet med nedan: 

 • Henrik Bergquist, styrelseledamot i MRG och som direkt eller indirekt representerar 13,53 procent av samtliga aktier och röster i MRG;
 • Hans Fajerson, som representerar 12,10 procent av samtliga aktier och röster i MRG;
 • Fredrik Sidfalk, som direkt eller indirekt representerar 7,37 procent av samtliga aktier och röster i MRG;
 • Karl Trollborg, som direkt eller indirekt representerar 2,76 procent av samtliga aktier och röster i MRG;
 • Martin Trollborg, som direkt eller indirekt representerar 2,43 procent av samtliga aktier och röster i MRG;
 • Tommy Trollborg, styrelseledamot i MRG och som representerar 1,03 procent av samtliga aktier och röster i MRG; och
 • Anita Trollborg, som genom fullmakt för Karl Trollborg representerar 0,82 procent av samtliga aktier och röster i MRG.

Åtagandena att acceptera Erbjudandet upphör att gälla om en tredje part, innan utgången av den initiala acceptfristen och i förekommande fall innan utgången av en utökad acceptfristen, lämnar ett erbjudande avseende samtliga aktier i MRG vilket motsvarar ett värde som överstiger värdet av Erbjudandet med åtminstone 8 procent per aktie, och under förutsättning att William Hill inte matchar det konkurrerande erbjudandet inom 10 arbetsdagar från det konkurrerande erbjudandets offentliggörande. Åtagandena upphör vidare att gälla för det fall Erbjudandet inte har förklarats ovillkorat före 15 februari 2019.

MRGs utestående incitamentsprogram

Erbjudandet omfattar inte de teckningsoptioner som utgivits som en del av MRGs incitamentsprogram för anställda och de teckningsoptioner som utgivits till ledamöter i MRGs styrelse. Deltagare i programmen kommer att med anledning av Erbjudandet få en skälig behandling med avseende på deras innehav av teckningsoptioner genom kontant vederlag.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

 

 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att William Hill blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av de utestående aktierna i MRG;
 1. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i MRG på villkor som för MRGs aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
 1. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av MRG erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för William Hill acceptabla villkor;
 1. att varken Erbjudandet eller förvärvet av MRG helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller kan förväntas, och som William Hill inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;
 1. med undantag för vad MRG offentliggjort eller vad MRG meddelat William Hill innan dagen för offentliggörande av Erbjudandet, att ingen information som offentliggjorts av MRG eller lämnats av MRG till William Hill är felaktig, ofullständig eller vilseledande i något väsentligt avseende, och att MRG har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts;
 1. att inga omständigheter, som William Hill inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, MRGs försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; och
 1. att MRG inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. William Hill förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2-7 får emellertid ett sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för William Hills förvärv av MRG.

William Hill förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor 1 ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Finansiering

Vederlaget som tillkommer MRGs aktieägare kommer att finansieras genom kontanta medel på William Hills balansräkning eller genom befintliga kreditfaciliteter.

Erbjudandets fullföljande är därmed inte föremål för något finansieringsvillkor. 

Due diligence

Styrelsen i MRG har, med anledning av en skriftig begäran av William Hill, tillåtit William Hill att genomföra en begränsad due diligence-undersökning i samband med förberedelserna av Erbjudandet. Förutom viss information avseende MRGs resultat för det tredje kvartalet 2018 som offentliggjordes till allmänheten genom Bolagets rapport för det tredje kvartalet den 26 oktober 2018, har William Hill inte tagit del av någon insiderinformation under due diligence-processen.

William Hill i korthet

William Hill PLC är ett av världens ledande betting- och spelbolag med omkring 16 000 anställda. William Hill grundades år 1934 och är noterat på London Stock Exchange. William Hill strävar efter att erbjuda spelare en rolig och säker spelupplevelse och har sjösatt ambitionen att ingen ska skadas av spelande. Majoriteten av dess årliga intäkter om 1,7 md GBP härrör fortfarande från Storbritannien, där William Hill har en landsomfattande närvaro i form av licenserade spelombud och en av de ledande online-betting- och speltjänsterna. William Hill Online har sitt huvudkontor i Gibraltar och har online-kunder i Storbritannien och på andra ställen runtom i världen. År 2012 etablerades William Hill US med fokus på butikombuds- och mobilverksamhet i Nevada, vilken är den nu största sportsbetting-verksamheten i USA. Dess nuvarande verksamhet omfattar lopp- och sportvadhållning i Nevada, New Jersey, Mississippi, West Virginia och Iowa, exklusiv riskhantering för sportlotterier i Delaware och att agera som exklusiv partner till IGT vid tillhandahållandet av sportbetting-tjänster till lotteriet i Rhode Island. Vidare har William Hill US även licenserade verksamheter på Bahamas och St. Kitts. William Hill PLC är noterat på London Stock Exchange och är medlem av både FTSE 250 och FTSE4Good Indices.

MRG i korthet

MRG är en snabbväxande, innovativ iGamingkoncern med verksamhet på 13 marknader. MRG erbjuder en förstklassig upplevelse med starkt fokus på Green Gaming. MRG grundades 2007 och driver iGamingsajterna Mr Green, Redbet, 11.lv, Vinnarum, Bertil, MamaMiaBingo, BingoSjov och BingoSlottet. Koncernen omsatte 1 192,0 miljoner kronor 2017 och har över 300 anställda. MRG har spellicenser i Danmark, Italien, Lettland, Malta och Storbritannien samt sportbokslicens i Irland. MRG är noterat på Nasdaq Stockholms mid cap-lista under namnet Mr Green & Co (ticker MRG). Mer information finns på www.mrggroup.com. 

MRGs anställda

William Hill värdesätter de förmågor och den kompetens som MRGs engagerade bolagsledning och anställda har och ser fram emot att välkomna dessa talangfulla personer till William Hill-koncernen. Efter att Erbjudandet fullföljts och en noggrann genomgång av resurserna och behoven hos de nya sammanslagna verksamheterna genomförts kommer beslut att fattas om den optimala strukturen för framtida framgång. Det finns för närvarande, före Erbjudandets slutförande, inga beslut fattade om några väsentliga förändringar för MRGs anställda och ledning eller av den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkor och de platser på vilka bolaget bedriver verksamhet.

Preliminär tidplan

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 10 december 2018 och avslutas omkring den 11 januari 2019. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet kommer att offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 11 januari 2019, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 17 januari 2019.

William Hill förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Den preliminära tidplanen för Erbjudandet har anpassats med hänsyn tagen till handläggningstiden hos relevanta konkurrensmyndigheter, vilken förväntas avslutas i början av januari 2019. Om samtliga relevanta konkurrensmyndigheter har granskat Erbjudandet och förvärvet av MRG, eller om William Hill frånfaller villkor (3) ovan och att acceptfristen därför kan avbrytas innan 11 januari 2019, kan William Hill komma att meddela att acceptfristen avbryts i förväg och en ny sista anmälningsdag för acceptfristen. Ett sådant meddelande kommer att offentliggöras minst två veckor innan den nya sista anmälningsdagen för acceptfristen.

Tvångsinlösen och avnotering

För det fall William Hill, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i MRG avser William Hill att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i MRG. I samband därmed avser William Hill verka för att Bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm. 

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. William Hill har, i enlighet med lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa nämnda regler, avgöranden och besked, och att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. William Hill har informerat Finansinspektionen om Erbjudandet och om ovanstående åtaganden gentemot Nasdaq Stockholm. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. 

Rådgivare

William Hill har anlitat Citigroup Global Markets Limited som exklusiv finansiell rådgivare och corporate broker och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare. 

Ytterligare information

William Hill

Lyndsay Wright, Director of Strategy and Sustainability             +44 (0) 20 7612 3000

Tom Randell, Head of IR

Ciaran O’Brien, Director of Corporate Communications

 

Citigroup (finansiella rådgivare och corporate broker till William Hill)

Jan Skarbek                                                      +44 (0) 20 7986 4000

Lars Ingemarsson

Tom Jacob

Robert Farrington (Corporate Broking)

 

För mer information, se www.williamhillplc.com.

 

William Hill kommer att anordna en kapitalmarknadsdag den 6 november.

 

Denna information är sådan som William Hill är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 08.00 (CET).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. William Hill avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande innehåller information som utgör, eller kan bedömas utgöra, ”framtidsinriktad information”. Sådan framtidsinriktad information kan kännetecknas av användandet av framtidsinriktad terminologi, inbegripet termerna ”tros”, ”uppskattas”, ”förutser”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”målsättning”, ”mål”, ”siktas”, ”kan”, ”kommer att”, ”borde” eller, i varje enskilt fall, såväl som negationer och varianter av dessa samt liknande uttryck. Dessa förekommer på ett antal ställen i detta pressmeddelande och i informationen som hänvisas till i detta pressmeddelande och kan innehålla information avseende intentioner, bedömningar eller nuvarande förväntningar hos styrelseledamöter, William Hill eller koncernen avseende bland annat: (i) framtida Capex, kostnader, intäkter, vinster, synergier, ekonomisk prestationsförmåga, skuldsättning, utdelningspolicy, förluster och framtidsutsikter; (ii) verksamhets- och förvaltningsstrategier, expansionen och tillväxten av William Hills, koncernens eller MRGs affärsverksamheter och potentiella synergier från Erbjudandet; och (iii) effekterna av lagstiftning och industriförändringar avseende William Hill, koncernen eller MRG.

Den framtidsinriktade informationen är till sin natur föremål för risker och osäkerheter eftersom den hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kan, eller inte kan, inträffa i framtiden, och kan vara bortom William Hills möjlighet att kontrollera eller förutse. Framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida prestationer. Koncernens faktiska resultat av verksamheter, finansiella ställning, likviditet och utvecklingen av industrin i vilken koncernen verkar i kan avvika materiellt från uppfattningen som skapas av den framtidsinriktade informationen i detta offentliggörande och/eller informationen som hänvisas till i detta pressmeddelande. Detsamma gäller avseende MRGs verksamhet som är föremål för Erbjudandet. All framtidsinriktad information i detta offentliggörande baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tiden för detta offentliggörande och är föremål för risker hänförliga till framtida händelser, andra risker, osäkerheter och antaganden hänförliga till William Hills verksamhet och tillväxtstrategi, och ett antal faktorer som skulle kunna medföra att faktiska resultat och utveckling avviker materiellt från de som är uttryckta eller antydda av den framtidsinriktade informationen. Sådana faktorer inkluderar, men begränsas inte till, möjligheten att Erbjudandet inte fullföljs eller fullbordas, att erhållande av nödvändiga regulatoriska godkännanden inte sker eller att andra fullföljandevillkor till Erbjudandet inte fullbordas, negativa effekter på William Hills aktiekurs eller resultat på grund av misslyckande av att fullborda Erbjudandet, felaktig bedömning av de förväntade fördelarna av Erbjudandet, negativa effekter hänförliga till offentliggörandet av Erbjudandet eller varje ytterligare offentliggörande hänförligt till Erbjudandet eller fullbordandet av Erbjudandet med avseende på William Hills aktiekurs, betydande transaktionskostnader och/eller okända förpliktelser, generella ekonomiska och verksamhetsanknutna omständigheter som påverkar William Hills, koncernens eller MRGs verksamhet till följd av Erbjudandet, förändringar i globala, politiska, ekonomiska, verksamhetsmässiga, konkurrensmässiga, marknadsmässiga och regulatoriska krafter, industriella trender, framtida valutakurser och räntenivåer, förändringar av regler, lagar, nivåer och politik hänförligt till skatt, framtida företagsförvärv och samgåenden eller förfoganden och annan utveckling av konkurrenssituationen, och andra faktorer som diskuteras i pressmeddelandet.

Med undantag för krav enligt Storbritanniens FCA, London Stock Exchange, Marknadsmissbruksförordningen (596/2014), London Stock Exchanges Listing Rules och Disclosure and Transparency Rules (och/eller andra regulatoriska krav) eller tillämplig lagstiftning frånsäger sig William Hill allt ansvar och alla åtaganden att offentliggöra resultatet av ändringar med anledning av framtidsinriktade informationen i detta pressmeddelande. Inget uttalande i detta pressmeddelande är avsett varken att utgöra en resultatprognos eller en resultatuppskattning. Inte heller ska något uttalande i detta pressmeddelande förstås så att William Hills vinst per aktie med anledning av Erbjudandet nödvändigtvis kommer att överensstämma eller överstiga den historiska eller offentliggjorda vinsten per aktie för William Hill, eller med avseende på de relevanta företagen som utgör grunden för transaktionen.

(1) Baserat på 40 849 413 utestående aktier i MRG. Om MRG skulle lämna utdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer priset per aktie i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

(2) Styrelseledamöterna Henrik Bergquist och Tommy Trollborg har inte deltagit i styrelsens utvärdering av och diskussion om Erbjudandet på grund av intressekonflikt, se vidare under ”Åtaganden från aktieägare”.

(3) Baserat på 40 849 413 utestående aktier i MRG. Om MRG skulle lämna utdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer priset per aktie i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

(4) Styrelseledamöterna Henrik Bergquist och Tommy Trollborg har inte deltagit i styrelsens utvärdering av och diskussion om Erbjudandet på grund av intressekonflikt, se vidare under ”Åtaganden från aktieägare”.