Erbjudandehandling avseende William Hills rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i MRG har nu offentliggjorts. William Hill förlänger acceptfristen för erbjudandet

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Den 31 oktober 2018 lämnade William Hill PLC (“William Hill”), genom ett kontrollerat närstående bolag William Hill Holdings Limited (”William Hill Holdings”) ett rekommenderat kontanterbjudande (“Erbjudandet”) till aktieägarna i Mr Green & Co AB (publ) (“MRG” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i MRG till William Hill. MRGs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (“Nasdaq Stockholm”). William Hill erbjuder 69 kronor kontant för varje aktie i MRG. Erbjudandet värderar samtliga aktier i MRG till cirka 2 819 miljoner kronor.[1] Som en följd av förvärv av aktier genom ett "forward purchase agreement" med Citigroup Global Markets Limited, har William Hill gått med på att köpa 2,181,926 aktier, motsvarande cirka 5,34 % av samtliga utestående aktier i MRG till ett pris om 69 kronor per aktie i kontanter.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen och offentliggjordes idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på William Hills hemsida, www.williamhillplc.com, och på Danske Banks hemsida, www.danskebank.se/prospekt. Erbjudandehandlingen och anmälningssedel sänds till aktieägare vars innehav i MRG var direktregistrerat hos Euroclear Sweden den 7 december 2018.

Fullföljandet av Erbjudandet förutsätter bland annat godkännande från konkurrensmyndigheter i ett antal jurisdiktioner. Med hänvisning till när sådana godkännanden rimligen kan förväntas har William Hill nu beslutat att förlänga acceptfristen med fyra (4) arbetsdagar avseende Erbjudandet. Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 10 december 2018 och avslutas den 17 januari 2019.

Om handläggningstiden hos konkurrensmyndigheterna av någon anledning blir längre än vad som rimligen kan förväntas och godkännanden därför inte erhålls före utgången av acceptfristen, kommer acceptfristen att förlängas. 

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart William Hill har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att William Hill annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast omkring 21 januari 2019 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 25 januari 2019.

William Hill förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga utbetalning av vederlag.

Mer information om Erbjudandet

För mer information om Erbjudandet, se www.williamhillplc.com.

[1] Baserat på 40 849 413 utestående aktier i MRG. Om MRG skulle lämna utdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer priset per aktie i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

 

Ytterligare information

William Hill

Tel:   +44 (0) 20 7612 3000

Lyndsay Wright, Director of Strategy and Sustainability                        
Tom Randell, Head of IR
Ciaran O’Brien, Director of Corporate Communications

 

Citigroup (finansiella rådgivare och corporate broker till William Hill)


Tel: +44 (0) 20 7986 4000

Jan Skarbek
Lars Ingemarsson
Tom Jacob
Robert Farrington (Corporate Broking)

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 december 2018 kl. 19:30 CET.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och förvaringsinstitut) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. William Hill avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Med undantag för krav enligt Storbritanniens FCA, London Stock Exchange, Marknadsmissbruksförordningen (596/2014), London Stock Exchanges Listing Rules och Disclosure and Transparency Rules (och/eller andra regulatoriska krav) eller tillämplig lagstiftning frånsäger sig William Hill allt ansvar och alla åtaganden att offentliggöra resultatet av ändringar med anledning av framtidsinriktade informationen i detta pressmeddelande.